Reglement

TITEL I: LESREGLEMENT

Artikel 1: Elk lid dient zich te houden aan het hier opgestelde reglement. Indien hij/zij hiermee NIET akkoord gaat, wordt hij/zij NIET erkend als lid en wordt hij/zij NIET toegelaten tot de club.

Artikel 2: De onderwezen zelfverdedigingstechnieken mogen slechts in gerechtvaardigde omstandigheden aangewend worden (in geval van wettige verdediging). Elk misbruik - ongecontroleerd beoefenen van de gevechtssport, regelmatig straatvechten, het 'gesten' op willekeurige plaatsen - leidt tot de uitsluiting van het lid.

Artikel 3: Behoudens een geldige reden is elke deelnemer aan een collectieve les VIJF minuten voor de aanvang van de les aanwezig.

Artikel 4: Bij de aanvang van de les mag de deelnemer NIET onder invloed zijn van enige alcoholische dranken of verdovende middelen. De lesgever kan weigeren de persoon in kwestie toe te laten tot deze les. Komt dit meerdere malen voor dan kan overwogen worden om verdere maatregelen ten opzichte van dit lid te nemen. In het uiterste geval kan dit leiden tot de uitsluiting.

Artikel 5: De lesgever is verantwoordelijk voor het goede verloop van de les.

Artikel 6: Elke deelnemer dient het nodige respect te tonen aan de lesgever. Het verlaten van de les kan slechts geschieden na de lesgever verwittigd te hebben.

Artikel 7: De kledij tijdens de les is de zwarte kimono BLACK EAGLE. Een afwijking hierop kan door de leraar toegestaan worden. De badges dienen erkend te worden door de lesgever. Er dient gestreefd te worden om binnen de TWEE maanden na inschrijving een zwarte kimono te hebben.
Indien men enkel KUNG FU - DJU SU - CHAN SHAOILIN SI beoefent, dan is enkel de clubbadge van BLACK EAGLE links vooraan op de kimono toelaatbaar.

Artikel 8: Tijdens de lessen met wapens mogen enkel wapens gebruikt worden die door de leraar worden goedgekeurd.

Artikel 9: Discipline, correctheid en beleefdheid tijdens de les zijn noodzakelijk. Een goed humeur, een sportieve instelling en een sfeer van vriendschappelijkheid dient nagestreefd te worden.

TITEL II: ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

Artikel 10: Het lid verbindt zich ertoe zich in orde te stellen met de inschrijvingsvoorwaarden en de maandelijkse betalingen. Wanneer dit niet het geval is dan zal hij/zij aangemaand worden zich in orde te stellen. Na DRIE aanmaningen kan de Raad van Beheer beslissen het lid te schorsen voor een bepaalde periode of uit te sluiten.

Artikel 11: De jaarlijkse inschrijving - verzekeringsprijs bedraagt €45. Dit bedrag dient jaarlijks opnieuw betaald te worden.

Artikel 12: Na het betalen van het inschrijvingsgeld ontvangt U onmiddellijk een trainingsboekje dat U elke les meebrengt. Na enige tijd ontvangt U een inschrijvingsboekje van de federatie. Hierin wordt de geldige jaarlijkse verzekeringsperiode, de behaalde gordels en stages vermeld.

Artikel 13: Het maandgeld bedraagt €15 en dient bij het begin van de maand betaald te worden. Een stempel wordt in het trainingsboekje als bewijs van betaling op de betreffende maand gezet. De verdere bedoeling van het trainingsboekje wordt uitgelegd op de achterzijde van het boekje.

Artikel 14: In geval van een ongeval tijdens de les wordt een ongevalsaangifteformulier door het lid volledig ingevuld (getuigen en de vaststellende dokter). Dit formulier dient zo vlug mogelijk overgemaakt te worden aan V.Z.W. Black Eagle, Brusselsesteenweg 208 te 1500 Halle. Het formulier dient ten laatste acht dagen na het ongeval bij de Federatie Euro Budo te zijn.
Lees hier de volledige procedure ...
Hier vind je het ongevalformulier en het verzekeringsattest.

Artikel 15: Communicatie:

  • Mondeling: voor, tijdens of na de les
  • Schriftelijk: Het Black Eagle News verschijnt maandelijks in het begin van de maand. Hierin worden zowel sportieve als administratieve mededelingen in vermeld.
  • Via internet: website: www.blackeaglehalle.be en de Black Eagle nieuwsbrief.

Artikel 16: De betekenis van onderstaande kerngedachten spreken voor zich en vormen de basis van de werking van de club!

RESPECT

DISCIPLINE

KARAKTER


↑Top