Reglement van inwendige orde

TITEL I: LESREGLEMENT

Artikel 1:  Elk lid dient zich te houden aan het hier opgestelde reglement. Indien hij/zij hiermee NIET akkoord gaat, wordt hij/zij NIET erkend als lid en wordt hij/zij NIET toegelaten tot de club.

Artikel 2: De onderwezen zelfverdedigingstechnieken mogen slechts in gerechtvaardigde omstandigheden aangewend worden (in geval van wettige verdediging). Elk misbruik - ongecontroleerd beoefenen van de gevechtssport, regelmatig straatvechten, het 'gesten' op willekeurige plaatsen, klachten via de school, … - leidt tot de uitsluiting van het lid.

Artikel 3: Behoudens een geldige reden is elke deelnemer aan een collectieve les VIJF minuten voor de aanvang van de les aanwezig.

Artikel 4: Black Eagle opent zijn deuren ten laatste 15 minuten voor de aanvang van de lessen.

Artikel 5: Bij de aanvang van de les mag de deelnemer NIET onder invloed zijn van enige alcoholische dranken of verdovende middelen. De lesgever kan weigeren de persoon in kwestie toe te laten tot deze les. Komt dit meerdere malen voor dan kan overwogen worden om verdere maatregelen ten opzichte van dit lid te nemen. In het uiterste geval kan dit leiden tot de uitsluiting.

Artikel 6: De lesgever is verantwoordelijk voor het goede verloop van de les.

Artikel 7: De verantwoordelijke van de Kampai (ontmoetingsruimte) ziet er op toe dat de les niet wordt gestoord door activiteiten naast de trainingsmatten. Bezoekers (ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen) dienen de rust te bewaren en de les niet te storen. In geval van afwijkingen kan de verantwoordelijke vragen Black Eagle Dojo te verlaten.

Artikel 8: Black Eagle Halle is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. Via pictogrammen wordt gewezen om waardevolle voorwerpen en/of geld niet achter te laten in de onbeheerde kleedkamers en deze binnen het oog in de zaal te zetten.

Artikel 9: Elke deelnemer dient het nodige respect te tonen aan de lesgever. Het verlaten van de les kan slechts geschieden na de lesgever verwittigd te hebben.

Artikel 10: De kledij tijdens de les is de zwarte kimono BLACK EAGLE. Een afwijking hierop kan door de leraar toegestaan worden. De badges dienen erkend te worden door de lesgever. De kledij kan via de club aangekocht worden.

Artikel 11: Tijdens de lessen met wapens mogen enkel wapens gebruikt worden die door de leraar worden goedgekeurd.

Artikel 12: Discipline, korrektheid en beleefdheid tijdens de les zijn noodzakelijk. Een goed humeur, een sportieve instelling en een sfeer van vriendschappelijkheid dient nagestreefd te worden.

TITEL II: ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

Artikel 13: Het lid verbindt zich ertoe zich in orde te stellen met de inschrijvingsvoorwaarden en de maandelijkse betalingen. Wanneer dit niet het geval is dan zal hij/zij aangemaand worden zich in orde te stellen. Na DRIE aanmaningen kan de Raad van Bestuur beslissen het lid te schorsen voor een bepaalde periode of uit te sluiten.

Artikel 14: Na de gratis initiatieles (het initiatiedocument werd ingevuld) ontvangt u een mail met drie bijlagen de persoonlijke vva_medische fiche, het reglement van inwendige orden en de inschrijvingsprocedure. Bij de volgende deelname aan de les betaalt u het bedrag van 55 € cash of via overschrijving op bankrekening van onze club KBC IBAN BE09 7341 2617 2757. Dit is het inschrijvings-en verzekeringsgeld.
Dit bedrag dient jaarlijks opnieuw betaald te worden.

Artikel 15: Onder inschrijving verstaan we : het lidmaatschap bij Black Eagle Halle, bij de Federatie Euro Budo / VVA (Vlaamse Vechtsportassociatie). Onder verzekering verstaan we de aangegane sportverzekering via de VVA. Het doktersinschrijvingsformulier (vva_medische_fiche) van de Vlaamse Vechtsportassociatie (VVA) dient voor het einde van de maand binnengeleverd te worden en door een geneesheer ingevuld en ondertekend te worden.

Artikel 16: Na het betalen van het inschrijvingsgeld ontvangt U onmiddellijk een trainingsboekje dat U elke les meebrengt. Na enige tijd ontvangt U een federatieboekje en de federatie lidkaart (QR-code) van de Federatie Euro Budo. Hierin worden de geldige jaarlijkse verzekeringsperiode, de behaalde gordels en stages vermeld.

Artikel 17: Het maandgeld bedraagt 20 € en dient bij het begin van de maand betaald te worden. Een stempel wordt in het trainingsboekje als bewijs van betaling op de betreffende maand gezet. De verdere bedoeling van het trainingsboekje wordt uitgelegd op de achterzijde van het boekje.

Artikel 18: In geval van een ongeval tijdens de les wordt een ongevalsaangifteformulier door het lid volledig ingevuld (getuigen en de vaststellende dokter). Dit formulier dient zo vlug mogelijk aan het Bestuur te worden overhandigd. Deze zal het formulier nogmaals controleren en overmaken aan de Federatie Euro Budo.
Lees hier de volledige procedure ...
Hier vind je het ongevalformulier en het verzekeringsattest.

Artikel 19: Communicatie:

Artikel 20: De betekenis van onderstaande kerngedachten spreken voor zich en vormen de basis van de werking van de club!

RESPECT

DISCIPLINE

KARAKTER

 

Klaar voor jouw eerste (proef)les?

Vraag jouw eerste GRATIS (proef)les nu aan!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Black Eagle News